Pravidla a podmínky

Tyto všeobecné podmínky internetového obchodu Stichting Keurmerk byly vypracovány po konzultaci se Sdružením spotřebitelů a NTO v rámci Koordinační skupiny Samoregulační konzultace (CZ) Sociálně-ekonomické rady a nabývají účinnosti dne 1. července 2012 pro webový obchod Stichting Keurmerk.

Tyto podmínky budou používat všichni členové Stichting Webshop Keurmerk, s výjimkou finančních služeb uvedených v zákoně o finančním dohledu a pokud jsou tyto služby pod dohledem nizozemského úřadu pro finanční trhy.

Článek 1 – Definice
Článek 2 – Totožnost podnikatele
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Dohoda
Článek 6 – Právo na odstoupení
Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení
Článek 9 – Cena
Článek 10 – Shoda a záruka
Článek 11 – Dodání a provedení
Článek 12 – Doba trvání transakcí, jejich ukončení a prodloužení
Článek 13 – Platba
Článek 14 – Reklamační řízení
Článek 15 – Spory
Článek 16 – Pobočková záruka
Článek 17 – Dodatečná nebo jiná ustanovení
Článek 18 – Změna obecných podmínek Stichting Webshop Keurmerk

Article 1 – Definitions

Za těchto podmínek:
Ochlazovací období: období, ve kterém může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
Spotřebitel: fyzická osoba, která nekoná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku;
Den: kalendářní den;
Dlouhodobá transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady produktů a / nebo služeb, jejichž zásobovací a / nebo nákupní povinnost je rozložena v čase;
Trvalý datový nosič: jakýkoli prostředek, který spotřebiteli nebo podnikateli umožňuje ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který umožňuje budoucí konzultace a nezměněnou reprodukci uložených informací.
Právo na odstoupení od smlouvy: možnost, aby se spotřebitel během lhůty na rozmyšlenou zdržel smlouvy na dálku;
Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která je členem webového obchodu Stichting Webshop Keurmerk a nabízí produkty a / nebo služby spotřebitelům na dálku;
Smlouva uzavřená na dálku: dohoda v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a / nebo služeb na dálku, a to až do uzavření dohody včetně včetně, se pro komunikaci na dálku používá pouze jedna nebo více technik;
Technologie komunikace na dálku: znamená, že ji lze použít k uzavření dohody, aniž by spotřebitel a obchodník byli ve stejné místnosti současně.

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Jméno podnikatele: Tubble BV
Obchodní adresa: Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam
Emailová adresa: hello@tubble.com
Číslo obchodní komory: 61333557
DIČ: NL8543.00.892.B.01
Pokud činnost podnikatele podléhá příslušnému licenčnímu systému: údaje o kontrolním orgánu:If the entrepreneur has a regulated profession:
– profesní sdružení nebo organizace, k níž je přidružen;
– profesní titul, místo v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, kde je udělen;
– odkaz na profesní pravidla platná v Nizozemsku a pokyny, kde a jak jsou tato profesní pravidla přístupná.

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na dohodu uzavřenou na dálku mezi podniky a spotřebiteli.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebitelům zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud to není přiměřeně možné, před uzavřením smlouvy na dálku bude uvedeno, že podnikatel si může všeobecné podmínky prohlédnout a na žádost spotřebitele budou zaslány zdarma co nejdříve.
 3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, odchylně od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn elektronicky takovým způsobem, aby spotřebitelé mohli snadno uložené na trvanlivém médiu. Pokud to není přiměřeně možné, před uzavřením smlouvy na dálku bude uvedeno, kde lze obecné podmínky elektronicky dodržovat a že budou na žádost spotřebitele zaslány bezplatně elektronicky nebo jinak.
 4. V případě, že se k těmto obecným podmínkám vztahují zvláštní podmínky produktu nebo služby, použije se přiměřeně druhý a třetí pododstavec a spotřebitel může v případě rozporu s obecnými podmínkami vždy uplatnit použitelné ustanovení, které je nejvýhodnější jemu.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a / nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil spotřebiteli řádně posoudit nabídku. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o skutečnou reflexi nabízených produktů a / nebo služeb. Zřejmé chyby nebo zjevné chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
 3. Každá nabídka obsahuje takové informace, že je spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s přijetím nabídky. Týká se to zejména:
  – cena včetně daní;
  – možné náklady na doručení;
  – způsob, jakým bude smlouva uzavřena a jaké akce
  – jsou pro to nezbytné;
  – zda uplatnit nebo neuplatnit právo na odstoupení od smlouvy;
  – způsob platby, doručení a provedení dohody;
  – období pro přijetí nabídky nebo období, ve kterém podnikatel garantuje cenu;
  – výše tarifu za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na použití techniky pro komunikaci na dálku vypočteny na jiném základě, než je běžná základní sazba pro použitý komunikační prostředek;
  – zda bude dohoda podána po uzavření, a pokud ano, na které
  – jak je možné s tímto spotřebitelem konzultovat;
  – způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl na základě smlouvy, av případě potřeby je opravit;
  – všechny ostatní jazyky, ve kterých lze kromě nizozemštiny uzavřít smlouvu;
  – kodexy chování, kterým obchodník podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel kodexy chování konzultovat elektronicky; a
  – minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě prodloužené transakce.

Článek 5 – Dohoda

 1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je dohoda uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splnění odpovídajících podmínek.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně elektronicky potvrdí přijetí nabídky. Dokud podnikatel toto potvrzení nepotvrdí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikne příslušná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel může – v právním rámci – informovat, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, jakož i všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost motivovanou nebo k provádění připojit zvláštní podmínky.
 5. S produktem nebo službou zašle podnikatel následující informace písemně nebo takovým způsobem, aby si je spotřebitel mohl uložit přístupným způsobem na trvalém nosiči:
  a. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kam může spotřebitel jít se stížnostmi;
  b. podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy nebo jasné prohlášení týkající se vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  c. informace o zárukách a existujících službách po zakoupení;
  d. informace obsažené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud podnikatel již spotřebiteli tyto informace neposkytl před uzavřením smlouvy;
  e. požadavky na ukončení dohody, pokud dohoda má dobu trvání delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.
 6. V případě rozšířené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 – Právo na odstoupení

Při dodávce produktů:

 1. Při nákupu produktů má spotřebitel možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu po dobu 60 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná dnem následujícím po obdržení výrobku spotřebitelem nebo zástupcem předem určeným spotřebitelem a oznámeným podnikateli.
 2. Během období reflexe bude spotřebitel s produktem a obalem zacházet opatrně. Vybalí nebo použije produkt pouze v míře nezbytné k posouzení, zda si přeje produkt ponechat. Pokud využije svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek se vším příslušenstvím a – pokud je to přiměřeně možné – v původním stavu a obalu podnikateli v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
  Při poskytování služeb:
 3. Při poskytování služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po dobu nejméně čtrnácti dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
 4. Za účelem využití svého práva na odstoupení od smlouvy se spotřebitel zaměří na přiměřené a jasné pokyny poskytnuté podnikatelem s nabídkou a / nebo nejpozději při dodání.

Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy

 1. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, na jeho účet nepřekročí náklady na doručení zboží.
 2. Pokud spotřebitel zaplatil částku, podnikatel tuto částku vrátí co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po vrácení nebo zrušení.

Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení

 1. Podnikatel může vyloučit právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou stanoveny v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije, pouze pokud to podnikatel v nabídce jasně uvedl, a to alespoň včas pro uzavření smlouvy. dohoda.
 2. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u produktů:
  a. které byly stanoveny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
  b. které jsou zjevně osobní povahy;
  c. které nelze vzhledem k jejich povaze vrátit;
  d. které mohou rychle zkazit nebo stárnout;
  e. jejichž cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv;
  f. pro volné noviny a časopisy;
  g. u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
 3. Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u služeb:
  a. o ubytovacích, dopravních, restauračních nebo rekreačních činnostech, které mají být prováděny k určitému datu nebo během určitého období;
  b. dodávka, která začala výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na zvážení;
  c. pokud jde o sázení a loterie.

Článek 9 – Cena

 1. Během období uvedeného v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a / nebo služeb zvýšeny, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH..
 2. Odchylně od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají kolísáním na finančním trhu a kde podnikatel nemá žádný vliv, s proměnlivými cenami. V nabídce je uveden odkaz na výkyvy a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílové ceny.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné, pouze pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné, pouze pokud si to podnikatel stanovil a:
  a. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
  b. spotřebitel má právo smlouvu zrušit s účinností ode dne, kdy zvýšení ceny nabude účinku.
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 10 – Shoda a záruka

 1. Společnost ručí za to, že produkty a / nebo služby splňují smluvní podmínky uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a ke dni uzavření smlouvy platné právní předpisy a / nebo vládní předpisy. V případě dohody podnikatel rovněž zaručuje, že produkt je vhodný k jinému než běžnému použití.
 2. Záruka poskytovaná podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči podnikateli na základě smlouvy.

Článek 11 – Dodání a provedení

 1. Obchodník bude při přijímání a provádění objednávek na produkty a při posuzování žádostí o poskytování služeb věnovat maximální péči.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel sdělil společnosti.
 3. Při řádném dodržení ustanovení článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek bude společnost přijímat přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto delší dodací období. Je-li dodávka zpožděna nebo pokud nelze objednávku provést nebo ji lze provést pouze částečně, obdrží spotřebitel oznámení nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo vypovědět smlouvu bez sankce a právo na náhradu škody.
 4. V případě zrušení podle předchozího odstavce podnikatel vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po ukončení.
 5. Pokud se ukáže, že dodání objednaného produktu je nemožné, bude podnikatel usilovat o zpřístupnění náhradního zboží. Nejpozději v době dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude doručena náhradní položka. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení. Náklady na jakoukoli zpáteční zásilku jsou na účet podnikatele.
 6. Riziko poškození nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku doručení spotřebiteli nebo předem určenému a podnikateli se sdělí zástupce, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 12 – Doba trvání transakcí, jejich ukončení a obnovení

Zrušení

 1. Spotřebitel může ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, a to kdykoli s řádným dodržením dohodnutých storno pravidel a výpovědní lhůty ne více než jedné Měsíc.
 2. Spotřebitel může zrušit smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, a to kdykoli do konce stanovené lhůty, s řádným dodržením dohodnutých storno pravidel a výpovědní doba až jednoho měsíce.
 3. Spotřebitel může uzavřít dohody uvedené v předchozích odstavcích:
  – zrušit kdykoli a neomezovat se na ukončení v určitém čase nebo v určitém období;
  – přinejmenším zrušit stejným způsobem, jakým uzavřeli;
  – vždy zrušit se stejnou výpovědní lhůtou, kterou si podnikatel stanovil pro sebe.
  Rozšíření
 4. Smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky obnovena nebo obnovena na dobu určitou.
 5. Odchylně od předchozího odstavce může být smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné doručování denních novin a týdeníků a časopisů, na dobu určitou maximálně tři měsíce, pokud spotřebitel dosáhne této rozšířené dohody do konce smlouvy. prodloužení lze zrušit s výpovědní lhůtou ne delší než jeden měsíc.
 6. Asmlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelnou dodávku produktů nebo služeb, může být automaticky obnovena na dobu neurčitou, pokud spotřebitel může kdykoli zrušit výpovědní lhůtu nejméně nejvýše jednoho měsíce a výpovědní lhůta ne delší než tři měsíce v případě, že se dohoda rozšíří na pravidelné, ale méně než jednou měsíčně, dodání denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů.
 7. Dohody s omezeným trváním na pravidelné doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) neprobíhají mlčky a končí automaticky po zkušební nebo úvodní době..
  Doba trvání
 8. Pokud má smlouva trvání déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou delší než jeden měsíc, ledaže přiměřenost a poctivost nezabrání odvolání před koncem sjednané lhůty..

Článek 13 – Platba

 1. Není-li dohodnuto jinak, částky dlužné spotřebiteli musí být zaplaceny do 14 dnů od data zahájení lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytování služby, tato doba po spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmí být ve všeobecných podmínkách nikdy stanovena záloha vyšší než 50%. Je-li platba předem stanovena, spotřebitel nemůže uplatnit žádná práva týkající se provedení objednávky nebo služby (služeb) před provedením stanovené platby předem.
 3. Spotřebitel je povinen neprodleně nahlásit nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích podnikateli.
 4. V případě prodlení se spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat přiměřené náklady sdělené spotřebiteli předem.

Článek 14 – Stížnosti

 1. Podnikatel má řádně zveřejněné reklamační řízení a vyřizuje reklamaci v souladu s tímto reklamačním řízením.
 2. Stížnosti na plnění smlouvy musí být podány podnikateli v přiměřené lhůtě, plně a jasně popsané, poté, co spotřebitel zjistí vady.
 3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví do 14 dnů s oznámením o přijetí a uvedením, kdy spotřebitel může očekávat podrobnější odpověď.
 4. Stížnost na produkt, službu nebo službu podnikatele lze podat také prostřednictvím formuláře stížnosti z webových stránek Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. Stížnost bude poté zaslána jak příslušnému podnikateli, tak i Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Pokud nelze stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, vznikne spor, který je způsobilý k řešení sporu.

Článek 15 – Spory

 1. Na dohody mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se tyto všeobecné podmínky vztahují, se vztahuje pouze nizozemské právo.
 2. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo plnění dohod týkajících se produktů a služeb, které má tento podnikatel dodávat nebo dodávat, s výhradou níže uvedených ustanovení, může spotřebitel i podnikatel předložit zákazníkovi. Disputes Committee Webshop, PO Box 90600, 2509 LP in The Hague (www.sgc.nl).
 3. Spor bude řešen pouze Výborem pro spory, pokud spotřebitel nejprve podal stížnost podnikateli v přiměřené lhůtě..
 4. Nejpozději tři měsíce po vzniku sporu musí být spor předložen písemně Výboru pro spory.
 5. Pokud chce spotřebitel předložit spor Výboru pro spory, je podnikatel touto volbou vázán. Pokud si to podnikatel přeje, musí spotřebitel do pěti týdnů od písemné žádosti podnikatele učinit písemné prohlášení, zda si přeje učinit nebo chce, aby spor byl vyřešen příslušným soudem. Pokud podnikatel neslyší výběr spotřebitele do pěti týdnů, je podnikatel oprávněn předložit spor příslušnému soudu.
 6. Výbor pro spory rozhoduje za podmínek stanovených v předpisech Výboru pro spory. Rozhodnutí Výboru pro spory se přijímají na základě závazného poradenství.
 7. Výbor pro spory se nebude zabývat sporem ani zastaví řízení, pokud byl podnikateli uděleno moratorium, byl prohlášen konkurs nebo skutečně ukončeno podnikání, dříve, než bude spor řešen výborem na jednání a bylo učiněno konečné prohlášení.
 8. Pokud je vedle sporu o webový obchod Geschillencommissie jiný spor akreditovaný nebo s Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) nebo Výbor pro stížnosti pro finanční služby (Kifid), příslušný pro spory týkající se zejména způsobu prodeje nebo poskytování služeb u vzdálenost od webového obchodu Geschillencommissie. U všech ostatních sporů se ostatní uznané výbory pro spory přidružené k SGC nebo Kifid.

Článek 16 – Odvětvová záruka

 1. Stichting Webshop Keurmerk zaručuje svým členům splnění závazných doporučení Webshop Geschillencommissie, ledaže by se člen rozhodl předložit závazné stanovisko do dvou měsíců od jeho odeslání soudu ke kontrole. Tato záruka se obnoví, pokud byla závazná rada zachována i po přezkumu soudem a rozsudek, který prokazuje, že se stal konečným a přesvědčivým. Až do výše 10 000 EUR za závaznou radu platí tuto částku spotřebiteli Stichting Webshop Keurmerk. U částek vyšších než 10 000 EUR za závaznou radu bude vyplaceno 10 000 EUR. Stichting Webshop Keurmerk má v rámci násobku povinnost vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že člen dodržuje závazné doporučení..
 2. Uplatnění této záruky vyžaduje, aby spotřebitel podal písemné odvolání na Stichting Webshop Keurmerk a aby svůj nárok na podnikatele převedl na Stichting Webshop Keurmerk. Pokud nárok na podnikatele přesáhne 10 000 EUR, spotřebitel je nabídnut k převodu své pohledávky, pokud přesáhne částku 10 000 EUR, do Stichting Webshop Keurmerk, po kterém tato organizace uhradí náklady sama jméno a náklady. zaplacení tohoto u soudu bude požadováno ke spokojenosti spotřebitele.

Článek 17 – Dodatečná nebo jiná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo odchylky od těchto všeobecných podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenány písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl spotřebitelem skladovat dostupným způsobem na trvalém nosiči.

Článek 18 – Změna podmínek internetového obchodu keurmerk

 1. Webový obchod Stichting Keurmerk po konzultaci se Sdružením spotřebitelů nezmění tyto všeobecné podmínky.
 2. Změny těchto obchodních podmínek nabývají účinku až poté, co byly vhodným způsobem zveřejněny, za předpokladu, že v případě příslušných změn v průběhu trvání nabídky bude mít přednost nejvýhodnější ustanovení pro spotřebitele..

Address Webshop Foundation Trustmark:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Poslední aktualizace 1. července 2012